Tuần 16 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 56, 57

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 16 câu 1, 2, 3, 4 trang 56, 57 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đặt tính rồi tính ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 57, 58

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 16 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 57, 58 với lời giải chi tiết. Câu 6. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp : a) Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ hoặc chỉ có các phép tính nhân...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến