Tuần 12 - Giữ lấy màu xanh


Chính tả - Tuần 12 trang 79, 80

Giảicâu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 12: Mùa thảo quả trang 79, 80 VBT Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1: Điền vào ô trống các từ ngữ chứa tiếng ghi ở mỗi cột dọc trong các bảng sau :


Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ : Bảo vệ môi trường trang 81, 82

Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ : Bảo vệ môi trường trang 81, 82 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Đọc đoạn văn trong Tiếng Việt 5, tập một, trang 115 và thực hiện yêu cầu ở dưới:


Tập làm văn - Cấu tạo của bài văn tả người trang 82, 83

Giải phần nhận xét, luyện tập bài Tập làm văn - Cấu tạo của bài văn tả người rang 82, 83 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. 1. Đọc bài văn Hạng A Cháng (Tiếng Việt 5, tập một, trang 119 - 120), thực hiện các yêu cầu sau...


Luyện từ và câu - Luyện tập về quan hệ từ trang 84, 85

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Luyện tập về quan hệ từ trang 84, 85 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Đọc đoạn văn và thực hiện các yêu cầu sau...


Tập làm văn - Luyện tập tả người trang 86, 87

Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Luyện tập tả người rang 86 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Đọc bài văn Bà tôi (Tiếng Việt 5, tập một, trang 122 - 123)Ghi lại những đặc điểm ngoại hình của người bà...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến