Tuần 11 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 39, 40
Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 11 câu 1, 2, 3, 4 trang 39, 40 với lời giải chi tiết. Câu 1. Lập bài toán theo tóm tắt sau :...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 40, 41
Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 11 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 40, 41 với lời giải chi tiết. Câu 5. Viết phép nhân thích hợp vào chỗ chấm : a) Có 4 hàng, mỗi hàng có 8 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là ...


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến