Tự nhiên


Bài 40: Thực vật
Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 40 trang 76, 77 thực vật với bài soạn ngắn gọn nhất.


Bài 41: Thân cây
Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 41 trang 78, 79 thân cây với bài soạn ngắn gọn nhất.


Bài 42: Thân cây ( tiếp theo)
Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 42 trang 80, 81 thân cây ( tiếp theo) với bài soạn ngắn gọn nhất.


Bài 43: Rễ cây
Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 43 trang 82, 83 rễ cây với bài soạn ngắn gọn nhất.


Bài 44: Rễ cây ( tiếp theo)
Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 44 trang 84, 85 rễ cây ( tiếp theo) với bài soạn ngắn gọn nhất.


Bài 45: Lá cây
Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 45 trang 86, 87 lá cây với bài soạn ngắn gọn nhất.


Bài 46: Khả năng kì diệu của lá cây
Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 46 trang 88, 89 khả năng kì diệu của lá cây với bài soạn ngắn gọn nhất.


Bài 47: Hoa
Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 47 trang 90, 91 hoa với bài soạn ngắn gọn nhất.


Bài 48: Quả
Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 48 trang 92, 93 quả với bài soạn ngắn gọn nhất.


Bài 49: Động vật
Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 49 trang 94, 95 động vật với bài soạn ngắn gọn nhất.


Bài 50 : Côn trùng
Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 50 trang 96, 97 côn trùng với bài soạn ngắn gọn nhất.


Bài 51: Tôm, cua
Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 51 trang 98, 99 tôm, cua với bài soạn ngắn gọn nhất.


Bài 52: Cá
Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 52 trang 100, 101 cá với bài soạn ngắn gọn nhất.


Bài 53: Chim
Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 53 trang 102, 103 chim với bài soạn ngắn gọn nhất.


Bài 54: Thú
Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 54 trang 104, 105 thú với bài soạn ngắn gọn nhất.


Bài 55: Thú ( tiếp theo)
Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 55 trang 106, 107 thú (tiếp theo) với bài soạn ngắn gọn nhất.


Bài 56-57: Thực hành: Đi thăm thiên nhiên
Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 56-57 trang 108, 109 thực hành: Đi thăm thiên nhiên với bài soạn ngắn gọn nhất.


Bài 58: Mặt trời
Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 58 trang 110, 111 mặt trời với bài soạn ngắn gọn nhất.


Bài 59: Trái Đất - Quả địa cầu
Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 59 trang 112, 113 trái Đất - Quả địa cầu với bài soạn ngắn gọn nhất.


Bài 60: Sự chuyển động của Trái Đất
Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 60 trang 114, 115 sự chuyển động của Trái Đất với bài soạn ngắn gọn nhất.


Bài 61: Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời
Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 61 trang 116, 117 Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời với bài soạn ngắn gọn nhất.


Bài 62: Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất
Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 62 trang 118, 119 Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất với bài soạn ngắn gọn nhất.


Bài 63: Ngày và đêm trên Trái Đất
Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 63 trang 120, 121 ngày và đêm trên Trái Đất với bài soạn ngắn gọn nhất.


Bài 64: Năm, tháng và mùa
Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 64 trang 122, 123 năm, tháng và mùa với bài soạn ngắn gọn nhất.


Bài 65: Các đới khí hậu
Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 65 trang 124, 125 các đới khí hậu với bài soạn ngắn gọn nhất.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa