Review 1 Tiếng Anh 5 mới


Review 1 trang 36 SGK Tiếng Anh 5 mới
1.Nam: Where are you going next weekend, Tony? Tony: We're going to Ha Long Bay.


Short story Cat and Mouse 1 trang 38,39 SGK Tiếng Anh 5 Mới
Hello, I'm Miu and these are my friends, Maurice and Doris. Xin chào, mình là Miu và đây là những người bạn của mình, Maurice và Doris.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa