Phần 3: Thực vật và động vật


Bài 57: Thực vật cần gì để sống? trang 76
Giải câu 1, 2 Bài 57: Thực vật cần gì để sống? trang 76 VBT Khoa học 4. Câu 2: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 58: Nhu cầu nước của thực vật trang 77
Giải câu 1, 2 Bài 58: Nhu cầu nước của thực vật trang 77 VBT Khoa học 4. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 59: Nhu cầu chất khoáng của thực vật trang 78
Giải câu 1, 2 Bài 59: Nhu cầu chất khoáng của thực vật trang 78, 79 VBT Khoa học 4. Câu 2: Đánh dấu x vào cột tương ứng với nhu cầu về các chất khoáng cảu từng loài cây


Bài 61: Trao đổi chất ở thực vật trang 81
Giải câu 1, 2 Bài 61: Trao đổi chất ở thực vật trang 81 VBT Khoa học 4. Câu 1: Chọn các từ trong khung để điền vào chỗ ... cho phù hợp


Bài 62: Động vật cần gì để sống? trang 82
Giải câu 1, 2 Bài 62: Động vật cần gì để sống? trang 82 VBT Khoa học 4. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 63: Động vật cần ăn gì để sống? trang 83
Giải câu 1, 2 Bài 63: Động vật cần ăn gì để sống? trang 83 VBT Khoa học 4. Câu 1: Nối tên các con vật với thức ăn mà chúng sử dụng


Bài 64: Trao đổi chất ở động vật trang 84
Giải câu 1, 2 Bài 64: Trao đổi chất ở động vật trang 84 VBT Khoa học 4. Câu 1: Chọn các từ trong khung để điền vào chỗ trống cho phù hợp


Bài 65: Quan hệ thức ăn trong tự nhiên trang 85
Giải câu 1, 2, 3 Bài 65: Quan hệ thức ăn trong tự nhiên trang 85 VBT Khoa học 4. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất


Bài 66: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên trang 86
Giải câu 1, 2 Bài 66: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên trang 86 VBT Khoa học 4. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 67 - 68: Ôn tập: Thực vật và động vật trang 87
Giải câu 1, 2, 3 Bài 67 - 68: Ôn tập: Thực vật và động vật trang 87, 88 VBT Khoa học 4. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 69 - 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm trang 89
Giải câu 1, 2, 3 Bài 69 - 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm trang 89, 90, 91 VBT Khoa học 4. Câu 1: Hoàn thành sơ đồ trao đổi chất của cây với môi trường


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa