Phần 1: Học kì 1


Bài 1: Trung thực trong học tập trang 2

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 1: Trung thực trong học tập trang 2, 3, 4, 5, 6 VBT Đạo Đức 4. Bài tập 2: Em hãy khoanh vào chữ cái trước những biểu hiện của trung thực trong học tập.


Bài 2: Vượt khó trong học tập trang 6

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 2: Vượt khó trong học tập trang 6, 7, 8, 9 VBT Đạo Đức 4. Bài tập 1: Em hãy tìm hiểu nội dung các bức tranh dưới đây và đặt tên cho từng tranh.


Bài 3: Biết bày tỏ ý kiến trang 10

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 3: Biết bày tỏ ý kiến trang 10, 11, 12, 13, 14 VBT Đạo Đức 4. Bài tập 1: Hãy quan sát tranh trên và cho biết:


Bài 4: Tiết kiệm tiền của trang 15

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bài 4: Tiết kiệm tiền của trang 15, 16, 17, 18 VBT Đạo Đức 4. Bài tập 1: Tìm hiểu nội dung các tranh dưới đây và đặt tên cho mỗi tranh.


Bài 5: Tiết kiệm thời giờ trang 19

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bài 5: Tiết kiệm thời giờ trang 19, 20, 21, 22 VBT Đạo Đức 4. Bài tập 1: Hãy nối mỗi trường hợp ở cột A với kết quả ở cột B cho phù hợp.


Bài 6: Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ trang 23

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 6: Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ trang 23, 24, 25, 26 VBT Đạo Đức 4. Bài tập 2: Em hãy đặt tên cho mỗi tranh dưới đây và giải thích lí do.


Bài 7: Biết ơn thầy cô giáo trang 27

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 7: Biết ơn thầy cô giáo trang 27, 28, 29, 30 VBT Đạo Đức 4. Bài tập 1: Hãy tìm hiểu nội dung các tranh dưới đây và đặt tên cho mỗi tranh.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến