Ôn tập phần tiếng Việt (tiếp theo) - Ngữ văn 7 tập 1


Soạn bài Ôn tập phần tiếng Việt (tiếp theo)

Soạn bài Ôn tập phần tiếng Việt (tiếp theo) trang 123 SGK Ngữ văn 7 tập 1. Câu 3. Tìm một số từ đồng nghĩa và một số từ trái nghĩa với mỗi từ: bé (về mặt kích thước, khối lượng), thắng, chăm chỉ.


Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp) - Ngắn gọn nhất - Ngữ văn 7 tập 1

Soạn Văn lớp 7 ngắn gọn tập 1 bài Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp). Câu 1: Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.


Bài học tiếp theo

Chương trình địa phương (phần tiếng Việt) - Ngữ văn 7 tập 1

Bài học bổ sung