Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 1


Bài 1, 2, 3 trang 90 SGK Toán 1
Giải bài 1, 2, 3 trang 90 SGK Toán 1. Bài 1: Số ?, Bài 2: Viết các số 7, 5, 2, 9, 8, Bài 3: Viết phép tính thích hợp.


Bài học tiếp theo
Luyện tập chung trang 91 SGK Toán 1
Luyện tập chung trang 92 SGK Toán 1
Luyện tập trang 55 SGK Toán 1

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa