Đặc điểm của văn nghị luận


Soạn bài Đặc điểm của văn nghị luận

Soạn bài Đặc điểm của văn nghị luận trang 18 SGK Ngữ văn 7 tập 2. Câu 1. Đọc lại văn bản Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội (Bài 18) và cho biết luận điểm, luận cứ và cách lập luận trong bài. Nhận xét về sức thuyết phục của bài văn ấy.


Soạn bài Đặc điểm của văn bản nghị luận - Ngắn gọn nhất

Soạn Văn lớp 7 ngắn gọn tập 2 bài Đặc điểm của văn bản nghị luận. Câu 1. I. Luận điểm, luận cứ và lập luận:


Bài học tiếp theo

Đề văn nghị luận và việc lập dàn ý cho bài văn nghị luận

Bài học bổ sung