BIÊN BẢN


Ghi lại biên bản cuộc họp tổ, lớp hoặc chi đội.

Bàn kế hoạch “Giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học và chăm sóc các bồn hoa, cây con trong vườn trường” do nhà trường phát động.


Dựa vào bức tranh Đám cưới chuột em hãy làm một biên bản vụ đó bài 1

Dựa vào bức tranh “Dám cưới chuột" (hoặc một tranh phê bình trên báo chí) em hãy làm một biên bản vụ đó


Dựa vào bức tranh Đám cưới chuột em hãy làm một biên bản vụ đó bài 2

Biên bản về việc ông Mèo ăn hối lộ của “Đám cưới Chuột"


Dựa vào bức tranh Đám cưới chuột em hãy làm một biên bản vụ đó bài 3

Hôm nay tại văn phòng chúng tôi, tại phố Chuột. Chúng tôi đã làm biên bản về việc ông Mèo ăn hối lộ của nhà Chuột nhân dịp có đám cưới. Sự việc như sau:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến