Bài 8: Yêu lao động


Bài 1 trang 31 SGK Đạo đức 4

Giải bài 1 trang 31 SGK Đạo đức 4


Bài 2 trang 31 SGK Đạo đức 4

Giải bài 2 trang 31 SGK Đạo đức 4


Bài 3 trang 31 SGK Đạo đức 4

Giải bài 3 trang 31 SGK Đạo đức 4


Bài 4 trang 32 SGK Đạo đức 4

Giải bài 4 trang 32 SGK Đạo đức 4


Bài 5 trang 32 SGK Đạo đức 4

Giải bài 5 trang 32 SGK Đạo đức 4


Lí thuyết bài 8: Yêu lao động

Chúng ta cần yêu lao động vì lao động giúp con người phát triển lành mạnh và toàn diện đồng thời cũng đem lại cuộc sống hạnh phúc, âm no cho chính mình.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến