Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào


Lý thuyết sự lớn lên và phân chia của tế bào

Tế bào được sinh ra rồi lớn lên tới một kích thước nhất định sẽ phân chia thành 2 tế bào con, đó là sự phân bào.


Bài 1 trang 28 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 28 SGK Sinh học 6. Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào?


Quan sát H.8.1 và cho biết: Tế bào lớn lên như thế nào? Nhờ đâu mà tế bào lớn lên được?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 27 SGK Sinh học 6. Quan sát H.8.1 và cho biết: Tế bào lớn lên như thế nào? Nhờ đâu mà tế bào lớn lên được?


Tế bào phân chia như thế nào? Các tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia? Các cơ quan của thực vật như rễ, thân, lá lớn lên bằng cách nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 28 SGK Sinh học 6. Tế bào phân chia như thế nào? Các tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia? Các cơ quan của thực vật như rễ, thân, lá lớn lên bằng cách nào?


Bài 2 trang 28 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 28 SGK Sinh học 6. Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?


Bài học tiếp theo

Đề kiểm tra 15 Phút - Chương tế bào thực vật - Sinh 6
Đề kiểm tra 45 Phút - Chương tế bào thực vật - Sinh 6

Bài học bổ sung