Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước


Câu 1 trang 70 SGK tin học 8

Em hãy nêu một vài ví dụ về hoạt động lặp với số lần chưa biết trước


Câu 2 trang 70 SGK tin học 8

Sự khác nhau giữa câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước và câu lệnh lặp với số lần biết trước?


Câu 3 trang 70 SGK tin học 8

Hãy tìm hiểu các thuật toán sau đây và cho biết khi thực hiện thuật toán, máy tính sẽ bao nhiêu vòng lặp?


Câu 4 trang 71 SGK tin học 8

Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp ? Hãy rút ra nhận xét của em.


Câu 5 trang 70 SGK Tin học lớp 8

Hãy chỉ ra lỗi trong các câu lệnh sau đây: a) X:= 10; while X: = 10 do X: = X + 5; b) X:= 10; while X = 10 do X = X + 5; c) S:= 0; n:=0; while S <= 10 do n:= n + 1; S:= S + n ;


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung