Bài 8: Hợp tác với những người xung quanh


Câu hỏi 1 trang 25 SGK Đạo đức 5

Trả lời câu hỏi 1 trang 25 SGK Đạo đức 5


Bài 2 trang 25 SGK Đạo đức 5

Trả lời câu hỏi 2 trang 25 SGK Đạo đức 5


Bài 1 trang 26 SGK Đạo đức 5

Giải bài 1 trang 26 SGK Đạo đức 5


Bài 2 trang 26 SGK Đạo đức 5

Giải bài 2 trang 26 SGK Đạo đức 5


Bài 3 trang 26 SGK Đạo đức 5

Giải bài 3 trang 26 SGK Đạo đức 5


Bài 4 trang 27 SGK Đạo đức 5

Giải bài 4 trang 27 SGK Đạo đức 5


Bài 5 trang 27 SGK Đạo đức 5

Giải bài 5 trang 27 SGK Đạo đức 5


Lí thuyết bài 8: Hợp tác với những người xung quanh

Để hợp tác tốt với những người xung quanh, các em cần phải biết phân công nhiệm vụ cho nhau ...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung