Bài 6: Phản xạ


Cấu tạo và chức năng của noron

Nơron có hai chức năng cơ bản là cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh.


Cung phản xạ

1. Phản xạ Tay chạm vào vật nóng thì rụt lại, đèn sáng chiếu vào mắt thì đồng tử (con ngươi) co lại.


Bài 1 trang 23 SGK Sinh học 8

Giải bài 1 trang 23 SGK Sinh học 8. Phản xạ là gì? Hãy lấy ví dụ về phản xạ.


Hãy nêu thành phần cấu tạo của mô thần kinh.

Mô thần kinh bao gồm các tế bào thần kinh (nơron) và các tế bào thần kinh đệm.


Có nhận xét gì về hướng dẫn truyền xung thần kinh ở nơron hướng tâm và nơron li tâm?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 21 SGK Sinh học 8.


Phản xạ là gì? Nêu sự khác biệt giữa phản xạ động vật với hiện tượng cảm ứng ở thực vật (ví dụ chạm tay vào cây trinh nữ thì lá cụp lại).

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 21 SGK Sinh học 8.


Quan sát hình 6-2, hãy xác định: Các loại nơron tạo nên một cung phản xạ. Các thành phần của một cung phản xạ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 21 SGK Sinh học 8.


Nêu một ví dụ về phản xạ và phân tích đường dẫn truyền xung thần kinh trong phản xạ đó.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 22 SGK Sinh học 8.


Hãy nêu thành phần cấu tạo của mô thần kinh. Mô tả cấu tạo của một nơ ron thần kinh.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 20 SGK Sinh học 8.


Bài 2 trang 23 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 23 SGK Sinh học 8. Từ một ví dụ cụ thể đã nêu, hãy phân tích đường đi của xung thần kinh trong phản xạ đó


Bài học tiếp theo

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1- Sinh học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Sinh học 8

Bài học bổ sung