Bài 3: Tế bào


Cấu tạo tế bào

Cấu tạo tế bào gồm: Màng sinh chất, nhân, ti thể, chất tế bào, lưới nội chất, bộ máy Gôngi, ribôxôm và trung thể.


Chức năng của các bộ phận trong tế bào

Bảng 3.1. Chức năng của các bộ phận trong tế bào


Thành phần hóa học của tế bào

Tế bào là một hỗn hợp phức tạp nhiều chất hữu cơ và chất vô cơ.


Hoạt động sống của tế bào

Sơ đồ mối quan hệ giữa chức năng của tế bào với cơ thể và môi trường.


Bài 1 trang 13 SGK Sinh học 8

Giải bài 1 trang 13 SGK Sinh học 8. Hãy sắp xếp các báo quan tương ứng với các chức năng bằng cách ghép chữ a, b, c...) với số (1, 2, 3...) vào ô trống ở bảng 3-2 sao cho phù hợp.


Quan sát hình 3 - 1, hãy trình bày cấu tạo một tế bào điển hình.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 11 SGK Sinh học 8.


Hãy giải thích mối quan hệ thống nhất về chức năng giữa màng sinh chất, chất tế bào và nhân tế bào.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 11 SGK Sinh học 8.


Qua hình 3 - 2, em hãy cho biết chức năng của tế bào trong cơ thể là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 12 SGK Sinh học 8.


Bài 2 trang 13 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 13 SGK Sinh học 8. Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể


Bài học tiếp theo

Bài 4: Mô
Bài 5: Thực hành: Quan sát tế bào và mô
Bài 6: Phản xạ
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1- Sinh học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Sinh học 8

Bài học bổ sung