Bài 6: Kính già, yêu trẻ


Câu hỏi 1 trang 20 SGK Đạo đức 5
Trả lời câu hỏi 1 trang 20 SGK Đạo đức 5


Câu hỏi 2 trang 20 SGK Đạo đức 5
Trả lời câu hỏi 2 trang 20 SGK Đạo đức 5


Câu hỏi 3 trang 20 SGK Đạo đức 5
Trả lời câu hỏi 3 trang 20 SGK Đạo đức 5


Bài 1 trang 21 SGK Đạo đức 5
Giải bài 1 trang 21 SGK Đạo đức 5


Bài 2 trang 21 SGK Đạo đức 5
Giải bài 2 trang 21 SGK Đạo đức 5


Bài 3 trang 21 SGK Đạo đức 5
Giải bài 3 trang 21 SGK Đạo đức 5


Bài 4 trang 21 SGK Đạo đức 5
Giải bài 4 trang 21 SGK Đạo đức 5


Lí thuyết bài 6: Kính già, yêu trẻ
Cần tôn trọng người già, em nhỏ và giúp đỡ họ bằng những việc làm phù hợp với khả năng....


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa