Bài 5: Từ bài toán đến chương trình


Câu 1 Trang 45 SGK Tin học 8

Hãy chỉ ra INPUT và OUTPUT của các bài toán sau: a) Xác định số học sinh trong lớp cùng mang họ Trần.


Câu 2 trang 45 SGK Tin học lớp 8

Giả sử x và y là các biến số. Hãy cho biết kết quả của việc thực hiện thuật toán sau: Bước 1. X <- x+y Bước 2. y <- x-y Bước 3. x <- x-y


Câu 3 trang 45 SGK Tin học lớp 8

Cho trước ba số dương a,b và c. Hãy mô tả thuật toán cho biết ba số đó có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không.


Câu 4 trang 45 SGK Tin học lớp 8

Cho hai biến x và y. Hãy mô tả thuật toán đổi giá trị của hai biến nói trên (nếu cần) để x và y theo thứ tự có giá trị không giảm


Câu 5 trang 45 SGK Tin học lớp 8

Hãy cho biết kết quả thuật toán sau :


Câu 6 trang 45 SGK Tin học lớp 8

Hãy mô tả thuật toán tính tổng các số dương trong dãy số A= { a1, a2,…, an } cho trước.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung