Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình


Câu 1 trang 33 SGK Tin học lớp 8

Giả sử A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số thực, X là biến với kiểu dữ liệu xâu. Các phép gán sau đây có hợp lệ không?


Câu 2 trang 33 SGK Tin học lớp 8

Nêu sự khác nhau giữa biến và hằng . Cho vài ví dụ về khai báo biến và hằng?


Câu 3 trang 33 SGK Tin học lớp 8

Giả sử ta đã khai báo một hằng Pi với giá trị 3.14. Có thể gán lại giá trị 3.1416 cho Pi trong phần thân chương trình được không, tại sao?


Câu 4 trang 33 SGK Tin học lớp 8

Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng? a. Var tb : real ; b. Var 4hs: integer ; c. Const x : real ; d. Var R = 30 ;


Câu 5 trang 33 SGK Tin học lớp 8

Hãy liệt kê các lỗi nếu có trong chương trình dưới đây và sửa lại cho đúng


Câu 6 trang 33 SGK Tin học lớp 8

Hãy cho biết các kiểu dữ liệu của các biến cần khai báo dùng để viết chương trình để giải các bài toán dưới đây :


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung