Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ


Các nước Đông Nam Á

Khu vực Đông Nam Á


Ấn Độ - Lịch sử lớp 12

Ấn Độ là một nước rộng lớn và đông dân thứ hai ở châu Á


Nêu các mốc chính của cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Lào từ năm 1945 đến năm 1975.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 32 SGK Lịch sử 12


Hãy cho biết nội dung chính của các giai đoạn lịch sử Campuchia từ năm 1945 đến năm 1993.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 32 SGK Lịch sử 12


Trình bày hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN và nội dung chính của Hiệp ước Bali (1976)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 32 SGK Lịch sử 12


Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1945-1950 diễn ra như thế nào?

Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ


Lập niên biểu về thời gian tuyên bố độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á.

Giải bài tập Bài 1 trang 35 SGK Lịch sử 12


Sưu tầm tài liệu về tổ chức ASEAN

Giải bài tập bài 2 trang 35 SGK Lịch sử 12


Nêu những thành tựu chính mà nhân dân Ấn Độ đạt được trong quá trình xây dựng đất nước.

Giải bài tập Bài 3 trang 35 SGK Lịch sử 12


Bài học tiếp theo

Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ Latinh
Bài 6. Nước Mĩ
Bài 7. Tây Âu
Bài 8. Nhật Bản
Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh
Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX
Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Bài học bổ sung

Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ