Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu


Câu 1 trang 26 SGK Tin học lớp 8

Hãy nêu ít nhất hai kiểu dữ liệu và một phép toán có thể thực hiện được trên một kiểu dữ liệu, nhưng phép toán đó không có nghĩa trên kiểu dữ liệu kia.


Câu 2 trang 26 SGK Tin học 8

Dãy chữ số 2010 có thể thuộc những kiểu dữ liệu nào?


Câu 3 trang 26 SGK Tin học 8

Hãy phân biệt ý nghĩa của các câu lệnh Pascal sau đây: Writeln('5+20=','20+5'); và Writeln('5+20=',20+5); Hai lệnh sau có tương đương với nhau không? Tại sao? Writeln('100'); và Writeln(100);


Câu 4 trang 26 SGK Tin học lớp 8

Viết các biểu thức toán dưới đây với các kí hiệu trong Pascal:


Câu 5 Trang 26 SGK Tin học 8

Chuyển các biểu thức được viết trong Pascal sau đây thành các biểu thức toán:


Câu 6 trang 26 SGK Tin học 8

Viết các phép so sánh trong Bài tập 8 với các kí hiệu trong Pascal.


Câu 7 trang 26 SGK Tin học lớp 8

Hãy xác định kết quả của các phép so sánh sau đây:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung