Bài 2: Siêng năng kiên trì


I. Em đọc truyện "Cô bé làng Chăm"

Em đọc truyện "Cô bé làng Chăm" trang 8 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Như nhiều con gái làng Chăm khác, từ nhỏ Đông Chiêu đã được mẹ dạy cho hai nghề : dệt thổ cẩm và làm đồ gốm ....


II. Em suy nghĩ - Bài 2: Siêng năng, kiên trì

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 9 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Đông Chiêu đã chăm chỉ làm việc gì?


III. Bài học rút ra - Bài 2: Siêng năng, kiên trì

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân từ bài từ bài "Siêng năng, kiên trì" và ghi vào vở


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến