Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở


Trả lời gợi ý Bài 17 trang 44 SGK GDCD lớp 6

Điều 73, Hiến pháp năm 1992 quy định: Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác.


Giải bài tập Bài 17 trang 45 SGK GDCD lớp 6

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là một trong những quyền cơ bản của công dân và được quy định trong Hiến pháp nước ta (Điều 73, Hiến pháp 1992).


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung