Bài 14: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên


Câu hỏi 1 trang 43 SGK Đạo đức 5

Trả lời câu hỏi 1 trang 43 SGK Đạo đức 5


Câu hỏi 2 trang 43 SGK Đạo đức 5

Trả lời câu hỏi 2 trang 43 SGK Đạo đức 5


Bài 1 trang 43 SGK Đạo đức 5

Giải bài 1 trang 43 SGK Đạo đức 5


Bài 2 trang 44 SGK Đạo đức 5

Giải bài 2 trang 44 SGK Đạo đức 5


Bài 3 trang 44 SGK Đạo đức 5

Giải bài 3 trang 44 SGK Đạo đức 5


Bài 4 trang 44 SGK Đạo đức 5

Giải bài 4 trang 44 SGK Đạo đức 5


Bài 5 trang 44 SGK Đạo đức 5

Giải bài 5 trang 44 SGK Đạo đức 5


Lí thuyết bài 14: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên thiên nhiên (mỏ quặng, nguồn nước ngầm, không khí, đất trồng, thực vật quý hiếm,…) do thiên nhiên ban tặng, có ích cho cuộc sống của chúng ta.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung