Bài 13:Phòng chống tệ nạn xã hội


Trả lời gợi ý Bài 13 trang 34 SGK GDCD lớp 8

Nếu các bạn lớp em cũng chơi như vậy thì em sẽ ngăn cản các bạn, sẽ nhờ cô giáo chủ nhiệm lớp hoặc các thầy cô giáo khác can thiệp.


Giải bài tập Bài 13 trang 36 SGK GDCD lớp 8

Tham gia các hoạt động về phòng chống tệ nạn xã hội: như tuyên truyền, vẽ tranh cổ động, áp phích...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung