Bài 13: Tìm hiểu về Liên Hợp Quốc


Câu hỏi 1 trang 41 SGK Đạo đức 5
Trả lời câu hỏi 1 trang 41 SGK Đạo đức 5


Câu hỏi 2 trang 41 SGK Đạo đức 5
Trả lời câu hỏi 2 trang 41 SGK Đạo đức 5


Bài 1 trang 41 SGK Đạo đức 5
Giải bài 1 trang 41 SGK Đạo đức 5


Bài 2 trang 41 SGK Đạo đức 5
Giải bài 2 trang 41 SGK Đạo đức 5


Lí thuyết bài 13: Em tìm hiểu về Liên hợp quốc
Liên hợp quốc là tổ chức quốc tế lớn nhất, được thành lập vào ngày 24 tháng 10 năm 1945. Trụ sở của Liên hợp quốc đặt lại Niu Oóc (Hoa Kì)


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa