Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Trả lời gợi ý Bài 13 trang 33 SGK GDCD lớp 6

Em phải xác định đúng mục tiêu học tập của mình, phải cố gắng phấn đấu học tập, nâng cao kiến thức


Giải bài tập Bài 13 trang 34 SGK GDCD lớp 6

Quyền công dân: Quyền của công dân do pháp luật quy định theo các hình thức khác nhau, như quyền về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung