Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân


Lý thuyết cấu tạo ngoài của thân

Lý thuyết cấu tạo ngoài của thân. Thân cây gồm: thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách.


Bài 1 trang 45 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 45 SGK Sinh học 6. Thân cây gồm những bộ phận nào ?


Bài tập 1 trang 45 SGK Sinh học 6

Giải bài tập 1 trang 45 SGK Sinh học 6. Các em quan sát cây trong vườn, xác định chúng thuộc loại thân nào.


Bài tập 2 trang 45 SGK Sinh học 6

Giải bài tập 2 trang 45 SGK Sinh học 6. Em tự tìm những từ thích hợp điền vào chỗ trống trong bài dưới đây


Để một cây có cành lên bàn, quan sát, đối chiếu với H13.1 hãy xác định.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 43 SGK Sinh học 6. Để một cây có cành lên bàn, quan sát, đối chiếu với H13.1 hãy xác định.


Hoàn thiện bảng sau bằng cách đánh dấu ✓ vào ô thích hợp, ghi thêm các cây mà em quan sát được.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 45 SGK Sinh học 6. Hoàn thiện bảng sau bằng cách đánh dấu ✓ vào ô thích hợp, ghi thêm các cây mà em quan sát được.


Bài 2 trang 45 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 45 SGK Sinh học 6. Sự khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa?


Bài 3 trang 45 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 45 SGK Sinh học 6. Có mấy loại thân? Kể tên một số loại cây có thân đó?


Bài học tiếp theo

Bài 14. Thân dài ra do đâu
Bài 15. Cấu tạo trong của thân non
Bài 16. Thân to ra do đâu
Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân
Bài 18. Biến dạng của thân
Đề kiểm tra 15 phút - Chương Thân - Sinh 6
Đề kiểm tra 45 phút - Chương Thân - Sinh 6

Bài học bổ sung