Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em


Trả lời gợi ý Bài 12 trang 30 SGK GDCD lớp 6

Các tổ chức đó bảo vệ và chăm sóc, giúp đỡ trẻ em bị thiệt thòi, để các em được hưởng mọi quyền lợi, được phát triển đầy đủ trong bầu không khí hạnh phúc, yêu thương và thông cảm.


Giải bài tập Bài 12 trang 31 SGK GDCD lớp 6

Nhóm quyền sống còn: những quyền được sống, sinh ra được làm người, được nuôi dưỡng, được chăm sóc.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung