Bài 11: Em yêu tổ quốc Việt Nam


Câu hỏi 1 trang 35 SGK Đạo đức 5
Trả lời câu hỏi 1 trang 35 SGK Đạo đức 5


Câu hỏi 2 trang 35 SGK Đạo đức 5
Giải bài 2 trang 35 SGK Đạo đức 5


Bài 1 trang 35 SGK Đạo đức 5
Giải bài 1 trang 35 SGK Đạo đức 5


Bài 1 trang 36 SGK Đạo đức 5
Giải bài 1 trang 36 SGK Đạo đức 5


Bài 3 trang 36 SGK Đạo đức 5
Giải bài 3 trang 36 SGK Đạo đức 5


Bài 4 trang 36 SGK Đạo đức 5
Giải bài 4 trang 36 SGK Đạo đức 5


Lí thuyết bài 11: Em yêu Tổ quốc Việt Nam
Tổ quốc chúng ta là Việt Nam, chúng ta yêu quý và tự hào về Tổ quốc mình, tự hào mình là người Việt Nam...


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa