Bài 10: Ủy ban nhân dân xã (phường) em


Câu hỏi 1 trang 32 SGK Đạo đức 5

Trả lời câu hỏi 1 trang 32 SGK Đạo đức 5


Câu hỏi 2 trang 32 SGK Đạo đức 5

Trả lời câu hỏi 2 trang 32 SGK Đạo đức 5


Bài 1 trang 32 SGK Đạo đức 5

Giải bài 1 trang 32 SGK Đạo đức 5


Bài 2 trang 33 SGK Đạo đức 5

Giải bài 2 trang 33 SGK Đạo đức 5


Bài 3 trang 33 SGK Đạo đức 5

Giải bài 3 trang 33 SGK Đạo đức 5


Bài 4 trang 33 SGK Đạo đức 5

Giải bài 4 trang 33 SGK Đạo đức 5


Lí thuyết bài 10: Uỷ ban nhân dân xã (phường) em

UBND phường, xã giải quyết rất nhiều công việc quan trọng đối với người dân ở địa phương....


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung