Bài 1: Bài mở đầu - Công nghệ 10


Câu 1 trang 8 SGK Công nghệ 10

Em hãy nêu vào trò của ngành nông, lâm, ngư nghiệp trong nền kinh tế quốc dân?


Câu 2 trang 8 SGK Công nghệ 10

Nêu những thành tựu và hạn chế của ngành nông, lâm, ngư nghiệp của nước ta hiện nay. Cho ví dụ minh họa.


Câu 3 trang 8 SGK Công nghệ 10

Nêu những nhiệm vụ chính của sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nước ta trong thời gian tới.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung