Từ khóa: tranh do dung gia dinh
Bài 12: Đồ dùng trong gia đình trang 14