Diễn văn khai mạc nói chuyện truyền thống ngày 22-12

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 17 Tháng mười hai, 2020

Tìm Đáp Án mời các bạn tham khảo mẫu diễn văn khai mạc nói chuyện truyền thống ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22-12 trong bài viết này. Diễn văn khai mạc nói chuyện truyền thống ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22-12 giới thiệu lại những mốc son trong lịch sử kháng chiến chống giặc ngoại xâm của Việt Nam.

1. Mẫu bài phát biểu ngày 22/12 cho lãnh đạo

Kính thưa:

Đồng chí ................................................

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí sỹ quan cao cấp quân đội, các quý vị đại biểu khách;

Kính thưa toàn thể các đồng chí có mặt trong buổi lễ hôm nay!

Hòa trong không khí phấn khởi, tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lập thành tích cao nhất kỷ niệm ..... năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; .... năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới đồng chí đồng chí .........................; các đồng chí sỹ quan cấp cao quân đội, các đồng chí đại diện Ban liên lạc tướng lĩnh quân đội, công an quê hương ................; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí cán bộ quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh và cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang của tỉnh; cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc lễ kỷ niệm và gặp mặt thành công tốt đẹp.

Chúc lực lượng vũ trang tỉnh nhà không ngừng lớn mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống quân đội anh hùng, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Cách đây ........ năm, Đảng và Nhà nước quyết định lấy ngày 22/12 - Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam là Ngày quốc phòng toàn dân. Từ đó đến nay, ngày 22/12 đã thật sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc, đồng thời ý thức nhận thức trách nhiệm bảo vệ tổ quốc của toàn xã hội và sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân - an ninh nhân dân, tinh thần cảnh giác của các tầng lớp nhân dân trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta được nâng lên rõ rệt; thanh niên hăng hái tham gia nhập ngũ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc.

Cũng cách đây ......... năm, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập. Trải qua ........ năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta thực sự là quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng; là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; làm tròn chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội ta đã đoàn kết, đồng lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập thành tích, chiến công hiển hách góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho quân đội nhân dân Việt Nam: “Quân đội ta trung với Đảng hiếu với dân sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Cùng với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang của tỉnh đã đoàn kết một lòng vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, chiến đấu ngoan cường, lập nhiều chiến công, tô thắm truyền thống cách mạng của quê hương.

Bước vào thời kỳ đổi mới của đất nước, quán triệt và thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh nhà luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích; phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo chủ động khắc phục mọi khó khăn; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu cho địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Kỷ niệm .... năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và .... năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc; bản chất và truyền thống tốt đẹp, những chiến công oanh liệt của quân đội và nhân dân ta. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý chí quật cường, ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn thử thách; ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang của tỉnh đã nỗ lực, cố gắng, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quốc phòng an ninh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; đặc biệt là việc quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bước sang năm 2021, là năm diễn ra nhiều sự kiện; kỷ niệm lớn của đất nước, là năm sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vì vậy, các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh nhà cần phát huy hơn nữa truyền thống của quân đội anh hùng, quê hương anh hùng, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện có hiệu quả đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới", Kết luận số 64-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Xác định xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Hai là: Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, nâng cao nhận thức về đường lối quan điểm của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc; chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước và niềm tự hào dân tộc, tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

Ba là: Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; giữ vững ổn định chính trị an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để tập trung phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo tỉnh Hà Nam luôn vững mạnh trong thế trận phòng thủ chung của quân khu và cả nước và tổ chức đại hội Đảng các cấp thành công tốt đẹp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bốn là: Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh, quan tâm chăm lo thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, sẵn sàng đối phó thắng lợi với mọi tình huống. Chú trọng xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Năm là: Xây dựng tổ chức Đảng trong lực lượng vũ trang các cấp trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan quân sự vững mạnh toàn diện phát huy vai trò, chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Xây dựng lực lượng dự bị động viên; dân quân tự vệ vững mạnh; có số lượng tổ chức, trang bị, quy mô hợp lý. Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Tập trung xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương; bảo đảm đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Nhân dịp kỷ niệm .... năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, .... năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam; thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, Quân khu 3 và các tỉnh bạn trong khu vực; sự ủng hộ của các tướng lĩnh quân đội, công an quê hương Hà Nam; sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh nói chung và công tác quân sự quốc phòng địa phương nói riêng thời gian qua. Mong rằng thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ Quốc phòng và các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các ý kiến đóng góp của các đồng chí tướng lĩnh quân đội, công an quê hương .....; sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh để tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ; phấn đấu xây dựng quê hương ........... văn minh giàu đẹp, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2021 và đón Xuân Tân Sửu, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân toàn tỉnh, trân trọng gửi tới đồng chí ..................., các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể lực lượng vũ trang và nhân dân lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

2. Diễn văn khai mạc buổi nói chuyện ngày truyền thống 22-12

Kính thưa các đại biểu!

Thưa toàn thể quan khách!

Hàng năm, cứ đến ngày này, nhân dân cả nước lại nô nức tổ chức các hoạt động hướng về chủ đề quân đội và quốc phòng, từ các cơ quan đoàn thể, các tổ chức đơn vị cho đến trường học, hay ở các phường, xã cũng làm mít tinh kỷ niệm ngày 22/12. Hình ảnh và băng rôn khẩu hiệu kỷ niệm ngày 22/12 được bắt gặp ở mỗi phố phường. Thông qua các hoạt động này, truyền thống chiến đấu chống giặc bảo vệ Tổ quốc được phổ biến và tuyên truyền sâu rộng đến tất cả các tầng lớp nhân dân, giáo dục lòng yêu nước trong đồng bào quần chúng, cũng như động viên khích lệ nhân dân cố gắng củng cố quốc phòng, tham gia quân đội bảo vệ đất nước.

“Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Câu nói đó chính là khẩu hiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cách đây hơn 70 năm, ngày 22/12/1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân-tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập. Sự ra đời của Quân đội ta là một sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam có một Quân đội kiểu mới do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục, rèn luyện và lãnh đạo; một Quân đội mang bản chất giai cấp công nhân, từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, anh hùng, dũng cảm, sẵn sàng hi sinh vì độc lập Dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì tự do, hạnh phúc của Nhân dân.

Hôm nay, trong niềm phấn khởi, tự hào, chúng ta long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ... năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và … năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Sau đây tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc buổi nói chuyện kỷ niệm ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12.

Thay mặt..., tôi trân trọng gửi đến các đồng chí đại biểu, các vị khách quý; các Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng;những tình cảm thân thiết, lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Lời cuối, tôi xin gửi tới Quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe. Chúc cho nước nhà ngày một phát triển giàu mạnh. Chúc cho đại hội thành công tốt đẹp! Xin cảm ơn!

3. Bài phát biểu khai mạc buổi nói chuyện truyền thống ngày 22-12

Cách đây ... năm, ngày 22/12/1944, theo chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, Đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập. Từ đó đến nay, Quân đội ta đã trải qua những chặng đường xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng hết sức vẻ vang. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đội quân chủ lực đầu tiên gồm 34 chiến sỹ được thành lập tại khu rừng Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, vượt qua bao khó khăn gian khổ, đội quân đó đã không ngừng lớn mạnh. Từ chiến thắng Phai Khắt, Nà Ngần đầu tiên, Quân đội ta đã ngày một trưởng thành, liên tiếp giành nhiều chiến thắng vẻ vang, tạo nên truyền thống “bách chiến bách thắng” của Quân đội ta. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Quân đội ta đã góp phần vẻ vang, kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Bắc. Trong 21 năm trường kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với đỉnh cao là đại thắng mùa xuân 1975, Quân đội ta đã cùng với nhân dân cả nước đập tan chế độ thực dân mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Từ sau năm 1975 đến nay, Quân đội ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng thời hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ quốc tế, giúp nhân dân Cam-Pu-Chia thoát khỏi hoạ diệt chủng, cùng với toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước ta tiến vững chắc trên con đường xây dựng CNXH và tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Cùng với thời gian, tác dụng và ý nghĩa to lớn của sự kiện thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân ngày càng được khẳng định, ngày 22/12 trở thành ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chặng đường anh hùng trong ... năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/20...) đã tô thắm thêm lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc, làm rạng rỡ thời đại Hồ Chí Minh xây đắp nên truyền thống rất vẻ vang.

Các em thân mến!

Ngày 17/10/1989, thể theo nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá VI) quyết định lấy ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam đồng thời là ngày Hội quốc phòng toàn dân để các cấp, các ngành và toàn dân quan tâm hơn nữa đến công tác quốc phòng, cùng chung tay, góp sức bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.

Ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang ... năm qua, chúng ta càng thêm trân trọng, giữ gìn và không ngừng phát huy những thành quả của cách mạng, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất của các bậc cách mạng tiền bối, sự hi sinh oanh liệt của các anh hùng; liệt sỹ; đồng chí; đồng bào.

Kỷ niệm ... năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và ... năm ngày Hội quốc phòng toàn dân là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của dân tộc, bản chất, truyền thống tốt đẹp, những chiến công oanh liệt của Quân đội và nhân dân ta, qua đó khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, yêu CNXH, ý chí quật cường, ý thức tự lực tự cường vượt qua mọi khó khăn thử thách, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới của cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN./.

Hôm nay được sự nhất trí của chi bộ, ban giám hiệu nhà trường cùng với Hội CCB xã .................., Liên đội trường ................... tổ chức buổi nói chuyện truyền thống để chúng ta hiểu thêm về những trang sử hào hùng đó.

Xin kính mời bác: .................................. đại diện cho hội CCB xã sẽ lên nói chuyện với chúng ta.

17 Tháng mười hai, 2020

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Tài liệu mới nhất