Đáp án cuộc thi Bác Hồ với Thái Bình Thái Bình làm theo lời Bác

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 02 Tháng mười hai, 2021

TimDapAnmời các bạn cùng tham khảo và theo dõi Đáp án cuộc thi Bác Hồ với Thái Bình Thái Bình làm theo lời Bác.

Cuộc thi giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh hiểu sâu sắc hơn về thân thế, sự nghiệp của Bác; tình cảm, công lao của Bác đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, với Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình nói riêng. Đồng thời, khẳng định trách nhiệm và quyết tâm của Đảng bộ, Nhân dân Thái Bình trong quá trình hiện thực hóa Lời căn dặn của Người: xây dựng Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt.

1. Đáp án thi trực tuyến Bác Hồ với Thái Bình - tuần 2

Đáp án thi trực tuyến Bác Hồ với Thái Bình - CB, CCCV

Dành cho đối tượng là Sinh viên, Cán bộ, Đảng viên, Hội viên và các tầng lớp nhân dân

Câu 1: Trong một bức thư Bác Hồ gửi Liên đoàn Công giáo và Nhà Dục Anh (Nhà nuôi trẻ mồ côi) Công giáo Thái Bình có đoạn viết: “Ngày 28-4-1946 tôi về dự lễ lạc thành đê Hưng Nhân, đồng bào Thái Bình tặng cho tôi nhiều vật kỷ niệm quý báu…” Trong các vật kỷ niệm có một vật làm cho Bác đặc biệt cảm động. Bạn hãy cho biết đó là vật kỷ niệm gì?

 1. Bài thơ của Văn hóa Công giáo Thái Bình
 2. Nước mắm làm bằng tôm
 3. Khung ảnh bằng lụa, do nhà Dục Anh Công giáo thêu
 4. Củ khoai, trái bí to nhất tỉnh

Câu 2: Để tiếp tục chăm lo, nâng cao đời sống cho Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định đến năm 2025 mức thu nhập bình quân đầu người và giảm số hộ nghèo là?

 1. Thu nhập bình quân đầu người đạt 88 triệu đồng/năm trở lên; giảm 3/4 số hộ nghèo so với năm 2020
 2. Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm trở lên; giảm 1/2 số hộ nghèo so với năm 2020
 3. Thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng/năm trở lên; giảm 1/3 số hộ nghèo so với năm 2020
 4. Thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/năm trở lên; giảm 2/3 số hộ nghèo so với năm 2020

Câu 3: Hồ Chủ tịch đã gửi Thư khen Nhân dân và cán bộ tỉnh Thái Bình, tỉnh đầu tiên của miền Bắc đạt 5 tấn thóc một hecta vào năm nào?

 1. Năm 1968
 2. Năm 1969
 3. Năm 1967
 4. Năm 1966

Câu 4: Huyện nào được Bác Hồ gửi Thư khen là huyện thanh toán nạn mù chữ đầu tiên trên miền Bắc

 1. Huyện Tiền Hải
 2. Huyện Thư Trì (Vũ Thư ngày nay)
 3. Huyện Tiên Hưng (Đông Hưng ngày nay)
 4. Huyện Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ ngày nay)

Câu 5: Làng Nguyên Xá (Đông Hưng) nơi có phong trào du kích chiến tranh mạnh, đánh thắng nhiều trận càn của địch trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, được Bác Hồ tặng phần thưởng gì?

 1. Cờ thêu 5 chữ “Nguyên Xá, làng kiểu mẫu”
 2. Cờ “Nguyên Xá anh hùng”
 3. Bảng vàng “Nguyên Xá, làng kiểu mẫu”
 4. Thư khen “Làng Nguyên Xá anh hùng”

Câu 6: Trong lần về thăm Thái Bình lần thứ Ba, Thái Bình bước vào năm đầu của kế hoạch 3 năm cải tạo và phát triển kinh tế, văn hóa, Hồ Chủ tịch đã về thăm và nói chuyện với đại biểu nhân dân toàn tỉnh, Bác khen Thái Bình có sáng kiến gì?

 1. “Sạch đường tốt lúa”
 2. Sạch làng tốt ruộng”
 3. “Sạch đường tốt ruộng”
 4. “Sạch làng tốt lúa”

Câu 7: Lần thứ Năm Bác Hồ về thăm Thái Bình, trong bài nói chuyện với đại biểu cán bộ, đảng viên tỉnh Thái Bình, Bác căn dặn các hợp tác xã nông nghiệp đều phải

 1. Đoàn kết chặt chẽ
 2. Tài chính công khai
 3. Cả 3 phương án
 4. Thực hành dân chủ

Câu 8: Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng Cờ luân lưu “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” cho quân và dân huyện Thụy Anh vào ngày, tháng, năm nào?

 1. Ngày 05 - 11 - 1962
 2. Ngày 02 - 11 - 1965
 3. Ngày 05 - 11 - 1960
 4. Ngày 02 - 11 - 1960

Câu 9: Trong “Thư gửi quốc tế nông dân” ngày 5/11/1930, Nguyễn Ái Quốc đã nhắc đến một số địa phương có phong trào cách mạng phát triển trong đó có tỉnh Thái Bình. Bạn hãy cho biết phong trào đó là gì?

 1. Phong trào đấu tranh của các sĩ phu yêu nước
 2. Phong trào đấu tranh của công nhân
 3. Phong trào đấu tranh của nông dân
 4. Phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên

Câu 10: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng”. Bạn hãy cho biết chủ trương trên được Đảng ta khẳng định lần đầu tiên tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy?

 1. Đại hội lần thứ VII
 2. Đại hội lần thứ VI
 3. Đại hội lần thứ VIII
 4. Đại hội lần thứ V

Câu 11: Trong bài: “Những thủ đoạn của đế quốc Pháp” được Bác viết năm 1931, Thái Bình là một trong những địa phương có phong trào cách mạng phát triển được Nguyễn Ái Quốc đề cập đến trong bài viết. Bạn hãy cho biết phong trào đó là gì?

 1. Phong trào đòi tự do, dân chủ
 2. Phong trào chống thuế
 3. Phong trào cách mạng của công nhân
 4. Các tổ chức quần chúng, chi bộ đảng phát triển ở các thôn, làng, với 8 chi bộ làng, 3 chi bộ thanh niên cộng sản, 270 nông dân

Câu 12: Ngày 20 tháng 12 năm 1966, Bác Hồ gửi Thư khen xã viên và cán bộ hợp tác xã của địa phương nào đạt năng suất lúa cao nhất miền Bắc?

 1. Hợp tác xã Lộng Khê, huyện Phụ Dực (Quỳnh Phụ ngày nay)
 2. Hợp tác xã Vũ Thắng, huyện Vũ Tiên
 3. Hợp tác xã Tân Phong, huyện Thư Trì (Vũ Thư ngày nay)
 4. Hợp tác xã Trình Nhất, huyện Kiến Xương

Câu 13: Với những thành tích đã đạt được trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cũng như trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Thái Bình đã được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bạn hãy cho biết ngày, tháng, năm Nhà nước trao tặng

 1. Ngày 16-01-1978
 2. Ngày 06-11-1988
 3. Ngày 26-11-1977
 4. Ngày 06-11-1978

Câu 14: Quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, từ năm 2011 đến 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình các khóa đã ban hành mấy Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới?

 1. 1 nghị quyết chuyên đề
 2. 4 nghị quyết chuyên đề
 3. 2 nghị quyết chuyên đề
 4. 3 Nghị quyết chuyên đề

Câu 15: Để nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, một trong những nhiệm vụ, giải pháp được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định là?

 1. Có 90% chi bộ bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 2. Có 70% chi bộ bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 3. Có 100% chi bộ bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 4. Có 80% chi bộ bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Học sinh

Câu 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thư khen và thưởng cho 41 giáo viên dạy giỏi và 197 học sinh giỏi của tỉnh Thái Bình vào năm nào?

 1. Năm 1967
 2. Năm 1961
 3. Năm 1969
 4. Năm 1966

Câu 2: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa..., song Nhân dân Việt Nam quyết không sợ? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn". Em hãy cho biết câu nói đó được Bác viết trong tác phẩm nào và vào thời gian nào?

 1. Lời kêu gọi của Toàn quốc kháng chiến ngày 19-12-1946
 2. Thư chúc tết đầu Xuân 1969
 3. Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước ngày 17-7-1966
 4. Bản Di chúc của Hồ Chí Minh được công bố tại lễ truy điệu Người ngày 9-9-1969

Câu 3: Nguyễn Aí Quốc viết tác phẩm: “Lịch sử nước ta” vào năm nào?

 1. 1940
 2. 1943
 3. 1941
 4. 1942

Câu 4: Em hãy cho biết, thân mẫu Bác Hồ là bà Hoàng Thị Loan, bà mất vào năm nào? ở đâu?

 1. 1898, Nghệ An
 2. 1911, Bình Định
 3. 1921, Hà Tĩnh
 4. 1901, Huế

Câu 5: Ngày 10 tháng 5 năm 1956 nhân dịp sinh nhật Bác Hồ, em Ngô Nam xã Đào Tạo, huyện Phụ Dực (nay là Quỳnh Phụ) đã gửi thư chúc thọ và tặng Bác Hồ một vật phẩm. Em hãy cho biết tặng phẩm đó là gì?

 1. Củ su hào do em tăng gia
 2. Một tấm vải
 3. Một tấm lụa
 4. Một chiếc nón lá

Câu 6: Tháng 6 năm 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức cách mạng nào tại Quảng Châu (Trung Quốc)?

 1. Hội liên hiệp thuộc địa
 2. Đảng Cộng Sản Việt Nam
 3. Cộng sản đoàn
 4. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Câu 7: Em hãy cho biết đây là bài thơ Bác viết về địa danh nào? Vào thời điểm nào?

Núi cõng con đường mòn

Cha thì cõng con theo

Núi nằm ì một chỗ

Cha đi cúi lom khom

Đường bám lì lưng núi

Con tập chạy lon ton

Cha siêng hơn hòn núi

Con đường lười hơn con.

 1. Bài thơ tả về Đèo Ngang, vào thời điểm Bác Hồ cùng gia đình đi vào Huế lần đầu tiên năm 1895
 2. Bài thơ tả về núi Ba Vì ở Sơn Tây năm 1947
 3. Bài thơ tả về núi rừng Việt Bắc năm 1954
 4. Bài thơ tả về núi ở tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc năm 1941

Câu 8: Theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc, Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam được lấy tên là “Việt Nam độc lập đồng minh” gọi tắt là “Việt Minh” vào ngày tháng năm nào?

 1. 19-5-1940
 2. 19-5-1941
 3. 15-5-1941
 4. 15-5-1940

Câu 9: Em hãy cho biết, huyện Bình Khê, nơi cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ Bác Hồ có thời kỳ làm tri huyện thuộc tỉnh nào?

 1. Phan Thiết
 2. Quảng Ngãi
 3. Bình Định
 4. Quảng Nam

Câu 10: Em hãy cho biết, khi bị bắt ở Hồng Kông vào tháng 6/1931, Nguyễn Ái Quốc mang thẻ căn cước có tên là gì?

 1. Nguyễn Tất Thành
 2. Nguyễn Sinh Cung
 3. Hồ Chí Minh
 4. Tống Văn Sơ

Câu 11: Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) Người đã lựa chọn giác ngộ thanh niên yêu nước Việt Nam đang hoạt động tại đây từ tổ chức nào?

 1. Hội phục Việt
 2. Tâm Tâm xã
 3. Đảng Thanh niên.
 4. Cộng sản đoàn

Câu 12: Em hãy cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thái Bình lần thứ Ba và lần thứ Tư vào tháng, năm nào?

 1. Lần thứ Ba (tháng 9/1958), lần thứ Tư (tháng 8/1962)
 2. Lần thứ Ba (tháng 8/1957), lần thứ Tư (tháng 6/1964)
 3. Lần thứ Ba (tháng 10/1958), lần thứ Tư (tháng 3/1962)
 4. Lần thứ Ba (tháng 10/1959), lần thứ Tư (tháng 3/1963)

Câu 13: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?

 1. Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6/1925)
 2. Nguyễn Ai Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị vecxai (18/6/1919)
 3. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920)
 4. Nguyễn ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920)

Câu 14: Em hãy cho biết, Nguyễn Tất Thành cập cảng Mác Xây của nước Pháp vào ngày, tháng, năm nào?

 1. Ngày 4/9/1911
 2. Ngày 6/6/1911
 3. Ngày 6/8/1911
 4. Ngày 6/7/1911

Câu 15: Em hãy cho biết “5 điều Bác Hồ dạy” thiếu niên, nhi đồng ra đời trong dịp nào?

 1. Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội thiếu niên Tiền Phong, năm 1961
 2. Trong Hội nghị cán bộ phụ trách thiếu nhi toàn miền Bắc 1959
 3. Nhân dịp Tết Trung thu 1947
 4. Nhân dịp Tết Trung thu 1961

2. Đáp án thi trực tuyến Bác Hồ với Thái Bình - tuần 1

Đáp án thi trực tuyến Bác Hồ với Thái Bình - CB, CCCV

Câu 1: Thực hiện Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, trong những năm qua tỉnh Thái Bình đã đạt được những thành tựu quan trọng về phát triển văn hoá đó là?

 1. Nhiều giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hoá được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Đến năm 2018, trên 90% số gia đình, trên 93% số thôn, tổ dân phố, khu phố, đạt chuẩn văn hóa.
 2. Một số giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hoá được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Đến năm 2019, trên 90% số gia đình, trên 93% số thôn, tổ dân phố, khu phố, đạt chuẩn văn hóa.
 3. Nhiều giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hoá được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Đến năm 2020, trên 90% số gia đình, trên 93% số thôn, tổ dân phố, khu phố, đạt chuẩn văn hóa.
 4. Nhiều giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hoá được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Đến năm 2020, trên 90,5% số gia đình, trên 83% số thôn, tổ dân phố, khu phố, đạt chuẩn văn hóa.

Câu 2: Năm 1975 Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình dâng cây lên trồng bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ dâng cây trồng bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức rất trang trọng và nghiêm trang tại Thị xã Thái Bình. Bạn hãy cho biết đó là các loại cây nào sau đây:

 1. Cây tùng, cây khế.
 2. Cây ổi Bo, cây hoa lan.
 3. Cây hoa lan, cây vạn tuế.
 4. Cây vạn tuế, cây tùng.

Câu 3: Trong lần về thăm Thái Bình lần thứ hai, ngày 28 - 4 - 1946, Bác hỏi các đồng chí địa phương “Nước cuốn trôi mất bao nhiêu nhà, những gia đình mất nhà đã có chỗ ở chưa?” là tại địa phương nào?

 1. Hưng Nhân (Hưng Hà ngày nay)
 2. Thái Ninh (Thái Thụy ngày nay)
 3. Tiên Hưng (Đông Hưng ngày nay)
 4. Thư Trì (Vũ Thư ngày nay)

Câu 4: Trong báo cáo gửi Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản tháng 7 năm 1939, Thái Bình nhiều lần được Nguyễn Ái Quốc nhắc đến trong báo cáo, là một trong những địa phương có phong trào cách mạng sôi nổi nhất của cả nước. Bạn hãy cho biết đó là các phong trào nào dưới đây:

 1. Biểu tình đấu tranh đòi tổ chức ngày 01-5 hợp pháp.
 2. Nông dân Đặng phổ chống tăng thuế, tỏ tình đoàn kết với Nhân dân Thái Ninh.
 3. Biểu tình chống thuế, đòi tự do, dân chủ, đòi ân xá chính trị phạm.
 4. Cả 3 đáp án trên.

Câu 5: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 5 lần về thăm Thái Bình. Với tình cảm yêu mến đó của Bác, tỉnh Thái Bình vinh dự và tự hào là địa phương được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chọn để xây dựng công trình nào dưới đây?

 1. Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Nam Cường, huyện Tiền Hải.
 2. Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư.
 3. Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam tại phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình.
 4. Đền thờ Bác Hồ tại xã Hồng An, huyện Hưng Hà.

Câu 6: Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thái Bình vinh dự được đón Bác Hồ về thăm mấy lần?

 1. 4 lần
 2. 6 lần
 3. 3 lần
 4. 5 lần

Câu 7: Với bút danh Trần Lực, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Phải ra sức chống hạn” đăng trên Báo Nhân dân số 2088, ngày 4/12/1959. Bài báo nêu kết quả về sản lượng lúa vụ mùa ở một số hợp tác xã làm tốt công tác chống hạn, trong đó có một HTX ở Thái Bình. Bạn hãy cho biết tên của hợp tác xã đó?

 1. Tân Phong (Vũ Thư).
 2. Hợp tác xã Đông Bình Cách (Đông Hưng).
 3. Hợp tác xã Vũ Quyết (Vũ Thư)
 4. Hợp tác xã Nam Cường (Tiền Hải).

Câu 8: Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Nhân dân và cán bộ Thái Bình quyển Sổ vàng về thành tích thanh toán xong nạn mù chữ vào ngày, tháng, năm nào?

 1. Ngày 20 - 3 - 1963
 2. Ngày 20 - 3 - 1962
 3. Ngày 20 - 3 - 1949 
 4. Ngày 20 - 3 - 1951

Câu 9: Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng quân, dân Thái Bình lá cờ thêu tám chữ vàng “QUÂN DÂN MỘT LÒNG TIÊU DIỆT QUÂN ĐỊCH” vào năm nào?

 1. 1958
 2. 1953
 3. 1952
 4. 1950

Câu 10: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân, những năm qua Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã đạt được những thành tựu quan trọng nào về lĩnh vực này?

 1. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 2,06%.
 2. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 2,06%.
 3. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 3,06%.
 4. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 2,86%.

Câu 11: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những năm qua Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình đã đạt được những thành tự nổi bật gì về xây dựng nông thôn mới?

 1. Đến hết năm 2019 đã có 05 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
 2. Đến hết năm 2019 đã có 03 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
 3. Đến hết năm 2019 đã có 04 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
 4. Đến hết năm 2019, đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh.

Câu 12: Quyết tâm thư của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tán Thuật, huyện Kiến Xương gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày tháng năm nào?

 1. Ngày 18 - 4 - 1963
 2. Ngày 18 - 4 - 1962
 3. Ngày 18 - 4 - 1965
 4. Ngày 18 - 4 - 1964

Câu 13: Câu nói “Bác mong các đồng chí và đồng bào đều cố gắng hơn nữa để làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt” được Bác nói trong lần về thăm Thái Bình lần thứ mấy?

 1. Lần thứ Tư
 2. Lần thứ Năm
 3. Lần thứ Nhất
 4. Lần thứ Hai

Câu 14: Với bút danh C.B, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài đăng trên Báo Nhân dân, số ra ngày 5/6/1952. Bài báo ca ngợi một nữ trung đội trưởng du kích của huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đã có nhiều thành tích tổ chức một trung đội nữ du kích chống giặc càn quét, bảo vệ làng. Bạn hãy cho biết người nữ anh hùng đó là ai?

 1. Nguyễn Thị Chiên.
 2. Lê Thị Tuyển.
 3. Hoàng Ngân.
 4. Lê Thị Mận.

Câu 15: "Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam". Bạn hãy cho biết luận điểm trên được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

 1. Đường Cách mệnh.
 2. Thường thức chính trị.
 3. Tuyên ngôn Độc lập.
 4. Điều lệ vắn tắt của Đảng.

Đáp án thi trực tuyến Bác Hồ với Thái Bình - Học sinh

Bảng dành cho khối THPT

Câu 1: Với bút danh Trần Lực, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Phải ra sức chống hạn” đăng trên Báo Nhân dân số 2088, ngày 4/12/1959. Bài báo nêu kết quả về sản lượng lúa vụ mùa ở một số hợp tác xã làm tốt công tác chống hạn, trong đó có một HTX ở Thái Bình. Bạn hãy cho biết tên của hợp tác xã đó?

 1. Hợp tác xã Nam Cường (Tiền Hải).
 2. Hợp tác xã Đông Bình Cách (Đông Hưng).
 3. Hợp tác xã Vũ Quyết (Vũ Thư)
 4. Tân Phong (Vũ Thư).

Câu 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Nhân dân và cán bộ Thái Bình quyển Sổ vàng về thành tích thanh toán xong nạn mù chữ vào ngày, tháng, năm nào?

 1. Ngày 20 - 3 - 1962
 2. Ngày 20 - 3 - 1963
 3. Ngày 20 - 3 - 1949 
 4. Ngày 20 - 3 - 1951

Câu 3: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân, những năm qua Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã đạt được những thành tựu quan trọng nào về lĩnh vực này?

 1. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 3,06%.
 2. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 2,06%.
 3. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 2,06%.
 4. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 2,86%.

Câu 4: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 5 lần về thăm Thái Bình. Với tình cảm yêu mến đó của Bác, tỉnh Thái Bình vinh dự và tự hào là địa phương được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chọn để xây dựng công trình nào dưới đây?

 1. Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Nam Cường, huyện Tiền Hải.
 2. Đền thờ Bác Hồ tại xã Hồng An, huyện Hưng Hà.
 3. Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam tại phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình.
 4. Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư.

Câu 5: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những năm qua Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình đã đạt được những thành tự nổi bật gì về xây dựng nông thôn mới?

 1. Đến hết năm 2019 đã có 03 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
 2. Đến hết năm 2019 đã có 04 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
 3. Đến hết năm 2019, đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh.
 4. Đến hết năm 2019 đã có 05 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Câu 6: Trong lần về thăm Thái Bình lần thứ hai, ngày 28 - 4 - 1946, Bác hỏi các đồng chí địa phương “Nước cuốn trôi mất bao nhiêu nhà, những gia đình mất nhà đã có chỗ ở chưa?” là tại địa phương nào?

 1. Thư Trì (Vũ Thư ngày nay)
 2. Hưng Nhân (Hưng Hà ngày nay)
 3. Thái Ninh (Thái Thụy ngày nay)
 4. Tiên Hưng (Đông Hưng ngày nay)

Câu 7: Quyết tâm thư của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tán Thuật, huyện Kiến Xương gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày tháng năm nào?

 1. Ngày 18 - 4 - 1965
 2. Ngày 18 - 4 - 1963
 3. Ngày 18 - 4 - 1962
 4. Ngày 18 - 4 - 1964

Câu 8: Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng quân, dân Thái Bình lá cờ thêu tám chữ vàng “QUÂN DÂN MỘT LÒNG TIÊU DIỆT QUÂN ĐỊCH” vào năm nào?

 1. 1952
 2. 1953
 3. 1958
 4. 1950

Câu 9: Câu nói “Bác mong các đồng chí và đồng bào đều cố gắng hơn nữa để làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt” được Bác nói trong lần về thăm Thái Bình lần thứ mấy?

 1. Lần thứ Tư
 2. Lần thứ Năm
 3. Lần thứ Hai
 4. Lần thứ Nhất

Câu 10: Thực hiện Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, trong những năm qua tỉnh Thái Bình đã đạt được những thành tựu quan trọng về phát triển văn hoá đó là?

 1. Nhiều giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hoá được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Đến năm 2018, trên 90% số gia đình, trên 93% số thôn, tổ dân phố, khu phố, đạt chuẩn văn hóa.
 2. Một số giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hoá được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Đến năm 2019, trên 90% số gia đình, trên 93% số thôn, tổ dân phố, khu phố, đạt chuẩn văn hóa.
 3. Nhiều giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hoá được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Đến năm 2020, trên 90% số gia đình, trên 93% số thôn, tổ dân phố, khu phố, đạt chuẩn văn hóa.
 4. Nhiều giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hoá được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Đến năm 2020, trên 90,5% số gia đình, trên 83% số thôn, tổ dân phố, khu phố, đạt chuẩn văn hóa.

Câu 11: Trong báo cáo gửi Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản tháng 7 năm 1939, Thái Bình nhiều lần được Nguyễn Ái Quốc nhắc đến trong báo cáo, là một trong những địa phương có phong trào cách mạng sôi nổi nhất của cả nước. Bạn hãy cho biết đó là các phong trào nào dưới đây:

 1. Biểu tình đấu tranh đòi tổ chức ngày 01-5 hợp pháp.
 2. Nông dân Đặng phổ chống tăng thuế, tỏ tình đoàn kết với Nhân dân Thái Ninh.
 3. Cả 3 đáp án trên.
 4. Biểu tình chống thuế, đòi tự do, dân chủ, đòi ân xá chính trị phạm.

Câu 12: Với bút danh C.B, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài đăng trên Báo Nhân dân, số ra ngày 5/6/1952. Bài báo ca ngợi một nữ trung đội trưởng du kích của huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đã có nhiều thành tích tổ chức một trung đội nữ du kích chống giặc càn quét, bảo vệ làng. Bạn hãy cho biết người nữ anh hùng đó là ai?

 1. Hoàng Ngân.
 2. Lê Thị Tuyển.
 3. Lê Thị Mận.
 4. Nguyễn Thị Chiên.

Câu 13: Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thái Bình vinh dự được đón Bác Hồ về thăm mấy lần?

 1. 4 lần
 2. 3 lần
 3. 6 lần
 4. 5 lần

Câu 14: "Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam". Bạn hãy cho biết luận điểm trên được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

 1. Đường Cách mệnh.
 2. Thường thức chính trị.
 3. Điều lệ vắn tắt của Đảng.
 4. Tuyên ngôn Độc lập.

Câu 15: Năm 1975 Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình dâng cây lên trồng bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ dâng cây trồng bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức rất trang trọng và nghiêm trang tại Thị xã Thái Bình. Bạn hãy cho biết đó là các loại cây nào sau đây:

 1. Cây hoa lan, cây vạn tuế.
 2. Cây ổi Bo, cây hoa lan.
 3. Cây tùng, cây khế.
 4. Cây vạn tuế, cây tùng.
02 Tháng mười hai, 2021

Xem thêm

Tài liệu mới nhất