Giáo dục công dân

Giải bài tập GDCD lớp 9 đầy đủ lý thuyết về công dân trong đời sống, pháp luật giúp để học tốt môn GDCD 9

Bài 1: Chí công vô tư


Bài 2: Tự chủ


Bài 3: Dân chủ và kỷ luật


Bài 4: Bảo vệ hòa bình


Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới


Bài 6: Hợp tác cùng phát triển


Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc


Bài 8:Năng động, sáng tạo


Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả


Bài 10: Lý tưởng sống của thanh niên


Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước


Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân


Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế


Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân


Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân


Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân


Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc


Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật