Giáo án Tiếng Anh 6 Unit 3: At home

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 6

Giáo án Tiếng Anh 6 Unit 3: At home là bộ giáo án được biên soạn theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và có nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu đại từ sở hữu "my, your, her, his" và câu hỏi "Who's this/that?" để nói về các thành viên trong gia đình. Qua bộ sưu tập này, giáo viên còn giúp các em biết thêm các từ vựng về nội thất, đồ dùng trong gia đình và cách phát âm danh từ số nhiều. Sau đây mời các bạn học sinh cùng các quý thầy cô tham khảo.

Giáo án Tiếng Anh 6 Unit 2: At school

Giáo án Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Greetings

Giáo án Tiếng Anh lớp 6 trọn bộ

Period 12: Unit 3: At home

Lesson 1: A. My house (A1- 2)

A/ The aims and objectives:

1- The aims: By the end of the lesson Ss will be able to:

  • Know more living room Vocabulary to talk about things in the house
  • Understand and practice "Wh. Questions" with These/ Those
  • Practice speaking skill

2. Objectives:

a. Language focus

* Vocabulary: table, telephone, house, room, armchair...

* Grammar: What is this/ that?

What are these/ those?

b. Skills: Listening, speaking, writing and reading.

B/ Preparations:

1/ Teacher: Text-book, lesson plan, cassette, pictures, radio, poster...

2/ Students: Text-books, notebooks, exercise books...

C/ Procedures:

I/ Organization:

(1') - Greeting

- Checking attendance

II/ Warm-up: (2')

- T: Ask ss to tell the things in their living room.

Ss: Give their ideas.

* Answer key: table, chair, television, clock.......

- T: comment if necessary.

III/ New lesson: (38')

Teacher & Students activities Contents

Presentation

T: Let ss play: Chain game.

Ss: Do as teacher asks.

T: Sets the situation and plays the tape.

Ss: Listen and repeat. Then practice.

T: Controls and corrects.

T: Gives new structure.

Ss: Listen and take note.

T: Gives models first.

Ss: Gives examples. Then take note.

Practice

* Count the things in the living room

T: Shows the picture and asks Ss count things in it.

Ss: Do task.

Ss: Comment.

T: Controls and corrects.

* Practise asking and answering (B4)

T: Asks Ss to ask and answer the questions about things in living room they have counted.

Ss: Practice in pairs.

T: Controls and corrects.

Production

- T: Make ss read the remember- B6

Ss: Read.

- T: Request ss to use the structures above to ask and answer about the things they have by making the survey.

Ss: Groupwork.

T: Call some pairs to practice in front of the class.

Ss: Ask and answer in front of the class.

T: Call ss to give the answers.

Ss: Give their answers.

T: Comment if necessary

I- Revision:

*Chain game:

Example:

S1: There is one door.

S2: There is one door and three windows.

S3: There is one door..........

II- Structure: Hỏi số lượng có bao nhiêu người/ vật

Ex: How many teachers are there?

There is one.

- How many desks are there?

There are ten.

- How many students are there?

There are thirty- one

How many + Ns + are there?
There is one+ N
There are two, three....+ Ns

III- Practice

1/ Picture drill (B5)

1 couch 1 stereo
1 lamp 1 table
1 telephone 2 chairs
2 armchairs 4 people
3 books 2 stools
1 bookcase 1 television

2/ Practice with a partner (B4)

How many couches are there?

There is one.

How many books are there?

There are three.

3/ B6- Remember

How many .........are there?

There is ......... / There are ............

*Survey

Name In your school bag
pens books rulers pencils
Hoa
Mai

Eg:

- How many pens are there in your school bag?

There is one.

- How many books are there in your school bag?

There are five.

IV/ Consolidation: (2')

T: Reminds Ss the question with How many.........

Ss: Listen and take note.

T: Asks Ss to close their books and ask some questions using "How many"

Ss: Answer.

V/ Homework: (3')

  • Learn by heart new structure
  • Do exercise 3,4 p22 in the exercise book.
  • Prepare the new lesson: C 1-4.
20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!