Lesson Two - Unit starter - Family & Friends Special Edittion Grade 1

Giải bài tập Lesson two - Unit starter - Family & Friends Special Edittion Grade 1


1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Ask and answer.

Hướng dẫn:

+ Hello. What's your name?

My name's Hoa. What's your name?

My name's Tu.

3. Listen and sing your name.

Click here to listen

 

Script:

Hello, hello!

Hello, hello,

How are you?

I'm fine, thank you.

I'm fine, thank you.

Hello, hello,

What's your name?

My name's _____.

That's my name.

Goodbye, goodbye,

Goodbye to you …

Dịch:

Xin chào, xin chào!

Xin chào, xin chào,

Bạn có khỏe không?

Tớ khỏe, cảm ơn bạn.

Tớ khỏe, cảm ơn bạn.

Xin chào, xin chào,

Bạn tên là gì?

Tên của tôi là _____.

Đó là tên của tôi.

Tạm biệt, tạm biệt,

Tạm biệt bạn …

Bài giải tiếp theo
Lesson Three: Sounds and letters - Unit starter - Family & Friends Special Edittion Grade 1
Lesson Four: Numbers - Unit starter - Family & Friends Special Edittion Grade 1
Lesson Five: Sounds and letters - Unit starter - Family & Friends Special Edittion Grade 1
Lesson Six: Story - Unit starter - Family & Friends Special Edittion Grade 1