Lesson Three: Song Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Giải bài tập Lesson Three: Song Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Script:

milk: sữa

juice: nước hoa quả

water: nước

2. Listen and sing.

Click here to listen


3. Sing and do.

Script:

Drink your milk!

Eat your eggs and drink your milk,

Drink your milk,

Drink your milk.

Eat your eggs and drink your milk.

Don't be late for school!

Eat your bread and drink your juice, …

Here's your water, here's your bag …

Dịch:

Uống sữa của con!

Ăn trứng và uống sữa của con,

Uống sữa của con,

Uống sữa của con.

Ăn trứng và uống sữa của con.

Đừng để muộn học!

Ăn bánh mì và uống nước trái cây của con …

Đây là nước của con, đây là cặp của con …

Bài giải tiếp theo
Lesson Four: Phonics Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson Five: Skills Time! Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson Six Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Bài học bổ sung
Lesson One: Words Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2