Lesson One: Words Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Giải bài tập Lesson One: Words Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen


2. Listen and chant.

Click here to listen

 Script:

doll: búp bê

ball: bóng

teddy bear: gấu teddy

car: ô tô

3. Listen and read.

Click here to listen

Script:

1. A. This is your doll. And this is your ball.

B. Where's my teddy bear?

2. A. Is this your teddy bear?

B. No, it isn't. This is my pencil case.

3.A.  Is this your teddy bear?

B. No, it isn't. It's my bag.

4. Look, Tim! Here's my teddy bear. It's in my bag.

Dịch:

1. A. Đây là búp bê của bạn. Và đây là quả bóng của bạn.

B. Gấu teddy của tôi đâu?

2. A. Đây là gấu teddy của bạn sao?

B. Không, không phải. Đây là hộp bút..

3.A.  Gấu teddy của bạn đây sao?

B. Không, không phải, Đó là ba lô của tôi.

4. Nhìn này, Tim! Đây là gấu teddy. Nó trong ba lô của tôi.

Bài giải tiếp theo
Lesson Two: Grammar Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson Three: Song Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson Four: Phonics Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson Five: Skill Time! Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson Six Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2