Lesson One: Words Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Giải bài tập Lesson One: Words Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen


2. Listen and chant.

Click here to listen

 

Script:

elephant: voi

giraffe: hươu cao cổ

monkey: khỉ

big: to, lớn

tall: cao

little: nhỏ

3. Listen and read.

Click here to listen

 

Script:

1. A. The zoo. Great! I like animals.

B. Look at the elephants, Billy.

A. Oh no! I don't like elephants. They're big!

2. A. Look at the giraffes.

B. Ahh! I don't like giraffes. They're tall!

3. A. Billy, you like animals. But you don't like elephants. And you don't like giraffes.

B. Look over there!

4. A. I like monkeys! I like monkeys! They're little and I'm little, too.

B. Yes. They're funny and you're funny, too!

Dịch:

1. A. Vườn thú. Tuyệt vời! Em thích động vật.

B. Nhìn con voi kìa Billy.

A. Oh, không! Em không thích voi. Chúng rất lớn.

2. A. Nhìn những con hươu cao cổ kìa.

B. Ahn! Con không thích hươu cao cổ. Chúng rất cao!

3. A. Billy, con thích động vật. Nhưng con không thích voi. Và con cũng không thích hươu cao cổ.

B. Hãy nhìn qua bên đó.

4. A. Con thích khỉ. Con thích khỉ. Chúng nhỏ và con cũng nhỏ.

B. Đúng vậy. Chúng rất hài hước và em cũng hài hước.

Bài giải tiếp theo
Lesson Two: Grammar Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson Three: Song Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson Four: Phonics Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson Five: Skills Time! Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson Six Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2