Lesson One: Words Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Giải bài tập Lesson One: Words Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 2


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen


2. Listen and chant.

Click here to listen

 

Script:

long: dài

short: ngắn

black: đen

curly: xoăn

straight: thẳng

3. Listen and read.

Click here to listen

 

Script:

1. A. I have a new friend. Look, this is Alice with her teddy bear.

B. She has curly hair.

2. A. Yes. And she has blue eyes.

B. My new friend is Adam. He has curly hair, too. But he doesn't have blue eyes.

3. A. Look over there. It's Adam.

B. He's with Alice.

4. A. Are you friends?

B. We're brother and sister.

C. We're cousins. And now we're all friends.

Dịch:

1. A. Tôi có một người bạn mới. Nhìn này, đây là Alice với gấu teddy của cậu ấy.

B. Cậu ấy có mái tóc xoăn.

2. A. Đúng vậy. Và cậu ấy có đôi mắt xanh.

B. Bạn mới của tôi là Adam. Cậu ấy cũng có mái tóc xoăn. Nhưng cậu ấy không có mắt xanh.

3. A. Nhìn qua đó. Đó là Adam

B. Cậu ấy với Alice.

4. A. Các bạn là bạn bè phải không?

B. Chúng tớ là anh trai và em gái.

C. Chúng tớ là họ hàng. Và bây giờ tất cả chúng ta là bạn bè.

Bài giải tiếp theo
Lesson Two: Grammar Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson Three Song Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson Four: Phonics Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson Five: Skills Time! Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson Six Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 2