Lesson One: Words Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Giải bài tập Lesson One: Words Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 2


1. Listen, point, and repeat. 

Click here to listen

Script:

pen: bút bi

eraser: cục tẩy

pencil: bút chì

book: sách

2. Listen and chant. 

Click here to listen

Script:

pen: bút bi

eraser: cục tẩy

pencil: bút chì

book: cuốn sách

3. Listen and read 

Click here to listen

Script:

1. A. Look at the train, Rosy.

B. A train? Oh, Billy!

2. A. They're my school things. Look, what's this?

B. It's a pen.

3. A. And what's this?

B. It's an eraser.

4. A. Can I have my school things, please?

B. OK, here you are … Your pencil, pen, and eraser.

Dịch:

1. A. NHìn vào đoàn tàu này, Rosy.

B. Đoàn tàu sao? Oh, Billy!

2. Chúng là những thứ ở trường của chị. Nhìn này, cái này là cái gì?

B. Một cái bút.

3. A. và cái này?

B. Một cục tẩy.

4. A. Chị có thể dùng mang đồ đến trường của chị chứ?

B. Ok, của chị đây … bút chì, bút , và cục tẩy của chị.

Bài giải tiếp theo
Lesson Two: Grammar Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson Three: Song Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson Four: Phonics Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson Five: Skills Time! Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson Six Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 2