Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - trang 16, 17 - Tuần 5 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 16, 17 - Tiết 1 - Tuần 5 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 1


Lời giải chi tiết

Câu 1. Đọc bài Chiếc bút mực (SGK Tiếng Việt 2, tập một, trang 40) và thực hiện các yêu cầu sau:

a. Viết tiếp vào chỗ trống để thấy Mai mong được viết bút mực:

b. Vì sao cô giáo khen bạn Mai?

c. Em học được điều gì ở bạn Mai?

Trả lời:

a.

b. Cô giáo khen bạn Mai vì Mai biết giúp đỡ bạn bè.

c. Em học được ở bạn Mai bài học : biết giúp đỡ bạn bè những khi bạn gặp khó khăn.

Câu 2. Điền l hay n vào chỗ trống?

a. cái ……..ón

b. ……..ười biếng

c. ông ……..ội

d. con ……..ợn

e. ……..on nớt

g. ……..àng xóm

Trả lời:

a. cái nón

b. lười biếng

c. ông nội

d. con lợn

e. non nớt

g. làng xóm

Câu 3. Gạch dưới những chữ viết sai trong mỗi dòng sau:

a. Nguyễn Việt Dương, Vũ lâm Phúc, Trần Văn Cường.

b. kinh thầy, cửu Long, Khánh Hòa.

c. Hoàng Liên Sơn, trường sơn, Tam Đảo.

d. Hải Phòng, Đà Lạt, Quảng ninh.

Trả lời:

a. Nguyễn Việt Dương, Vũ lâm Phúc, Trần Văn Cường

b. kinh thầy, cửu Long, Khánh Hòa

c. Hoàng Liên Sơn, trường sơn, Tam Đảo

d. Hải Phòng, Đà lạt, Quảng ninh

Câu 4. Viết hoa các tên riêng cho đúng.

Mẫu: bạn Nguyễn Việt hà

bạn Nguyễn Việt Hà

sông đuống

⟶ ……..

dãy trường sơn

⟶ ……..

thành phố hòa bình

⟶ ……..

học sinh Lê Thu hà

⟶ ……..

Trả lời:

sông đuống

⟶ sông Đuống

dãy trường sơn

⟶ dãy Trường Sơn

thành phố hòa bình

⟶ thành phố Hòa Bình

học sinh Lê Thu hà

⟶ học sinh Lê Thu Hà

Bài giải tiếp theo
Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - trang 18, 19 - Tuần 5 - Tiết 2