Câu C1 trang 67 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Dựa vào hình 15.1 hãy nhận xét xem gia tốc của một vật phụ thuộc vào những yếu tố gì ?


Dựa vào hình 15.1 hãy nhận xét xem gia tốc của một vật phụ thuộc vào những yếu tố gì ?

 

Giải :

H15.1 a, xe nhẹ , lực \(\overrightarrow F \)nhỏ đã gây được gia tốc \(\overrightarrow a \)nhất định cùng hướng \(\overrightarrow F \).

H15.1 c, xe nặng , lực \(\overrightarrow F \) lớn mới gây được gia tốc \(\overrightarrow a \) như thế.

H15.1.b, xe nhẹ, lực \(\overrightarrow F \)lớn gây được gia tốc \(\overrightarrow a \)lớn.

Suy ra : Gia tốc của một vật phụ thuộc vào lực tác dụng lên vật và khối lượng của vật.

Bài giải tiếp theo
Bài 1 trang 70 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 2 trang 70 SGK Vật lý 10 Nâng Cao
Bài 3 trang 70 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 4 trang 70 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 5 trang 70 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 6 trang 70 SGK Vật Lý Nâng Cao

Video liên quan