Câu C1 trang 302 Vật lí 10 nâng cao.

Hiệu suất


Hiệu suất của động cơ nhiệt có thể lớn hơn 1 hay không?

Giải

Hiệu suất hoạt động của động cơ nhiệt không thể lớn hơn 1 vì \(\left| A \right| < Q\).       

Bài giải tiếp theo
Câu C2 trang 302 SGK Vật lí 10 nâng cao
Câu C3 trang 303 SGK Vật lí 10 nâng cao.
Bài 1 trang 307 SGK Vật lí 10 nâng cao
Bài 2 trang 307 SGK Vật lí 10 nâng cao
Bài 3 trang 307 SGK Vật lí 10 nâng cao
Bài 4 trang 307 SGK Vật lí 10 nâng cao
Bài 5 trang 307 SGK Vật lí 10 nâng cao

Video liên quan