Câu 2. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy phân biệt CSDL với hệ quản trị CSDL?


Hãy phân biệt CSDL với hệ quản trị CSDL? 

Trả lời:

Phân biệt CSDL và hệ quản trị CSDL:

CSDL: là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau được lưu vào máy.

Ví dụ: bảng “ Hồ sơ học sinh” là CSDL được lưu dưới dạng bảng biểu.

Hệ QTCSDL: là phần mềm để tạo lập, lưu trữ, tìm kiếm,… thông tin của CSDL

Ví dụ: Muốn biết những học sinh có “ điểm trung bình” các môn > 8.0. Do đó, ta phải dùng hệ QTCSDL timg kiếm trên bảng “ Hồ sơ học sinh”

Bài giải tiếp theo
Câu 3. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12
Câu 4. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12
Câu 1. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Bài học bổ sung
Câu 3. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12