Bài 3 trang 270 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Để xác định gần đúng nhiệt lượng


Để  xác định gần đúng nhiệt lượng phải cung cấp cho 1kg nước hóa thành hơi khi  sôi ( ở \(100^\circ C\)) một em học sinh đã làm thí nghiệm sau.Cho 1 l nước ( coi là 1kg nước ) ở \(10^\circ C\)vào ấm rồi đặt lên bếp điện để đun. Theo dõi thời gian đun em học  sinh có cghi chép số liệu sau đây:

-          Để đun nóng từ \(10^\circ C\) đến \(100^\circ C\) cần 18 min.

-          Để cho 200g nước trong ấm thành hơi khi đun sôi cần 23 min.

Từ thí nghiệm trên hãy tính nhiệt lượng cần phải cung cấp cho 1kg nước hóa thành hơi ở nhiệt độ sôi \(100^\circ C\) . Bỏ qua nhiệt dung của ấm, biết nhiệt dung riêng của nước là 4,18.\({10^3}\) J/kg K.

Giải

Nhiệt lượng bếp cấp cho 1 nước  để nâng nhiệt độ từ \(10^\circ C\) đến \(100^\circ C\) là:

\(\eqalign{
& {Q_1} = mc\Delta {t_1} = 1000.4,2.(100 - 10) \cr
& = 37,{8.10^4}J = 0,{378.10^6}J \cr} \)

Công suất tỏa nhiệt của bếp:

\(P={{{Q_1}} \over {{t_1}}}\)

Nhiệt lượng cần để hóa hơi 200g nước sôi là:

\({Q_2} = P{t_2} = {{{Q_1}} \over {{t_1}}}{t_2} = 0,{483.10^6}(J)\)

Nhiệt lượng cần để hóa hơi 1l  nước sôi là:

\(Q = 5{Q_2} = 2,{415.10^6}(J)\)

 

Bài giải tiếp theo

Video liên quan