Unit 9: What Did You See At The Zoo?


Ngữ pháp Unit 9 SGK tiếng Anh lớp 5 mới
3. Hỏi đáp về ai đó đã đi sở thú khỉ nào. Hỏi: When did you/they go to the zoo? Bạn/Họ đã đi sở thú khi nào?


Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới
2. Chỉ và đọc. a). What did you see at the zoo? Bạn đã thấy gì ở sở thú?


Lesson 2 Unit 9 trang 60,61 SGK tiếng Anh 5 mới
Hỏi và trả lời những câu hỏi về những con vật ở sở thú. What are your favourite animals at the zoo?


Lesson 3 Unit 9 trang 62,63 SGK tiếng Anh 5 mới
5. Viết về chuyến viếng thãm sở thú đã qua của em. I went to the zoo with my family last week.


Vocabulary - Từ vựng - Unit 9 SGK Tiếng Anh 5 mới
Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 9


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa